7.
De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8.
De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

9.
BOVAG: Bemiddelingsdienst. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie dient zich eerst tot de verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot het ANWB/BOVAG Bemiddelingsbureau, postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, telnr. 0900 269 22 68, 20 eurocent/min. Dit bureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

10.
Geschillenregeling:

a. Is de in het vorige lid genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Auto van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600 LP te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Auto aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie Auto aanhangig te maken.
b. De Geschillencommissie Auto doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.
c. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Auto is de koper een vergoeding verschuldigd.
d. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.

11.
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

12.
De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeƫindiging van verkoper/ reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.